Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Toimintakertomus 2013

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ

Toimintakertomus vuodelta 2013

 

1. Yleistä

Vuosi 2013 oli Kauhavan yhteismetsän toiminnassa vilkas toimintavuosi. Edelliseltä vuodelta siirtyneet hakkuut suoritettiin loppuun vuoden aikana ja uudetkin hakkuusuunnitelmat toteutettiin lähes täysimääräisesti.

Hoitorästien kuntoon saattamista jatkettiin. Vuoden aikana yllettiin lähes tavoitteeseen. Hoitotöiden osalta toimintaa hidastaa jossakin määrin työvoimapula. Iäkkäimpiä työtekijöitä poistuu työelämästä ja uusia on vaikea houkutella alalle. Tavoitteesta ei kuitenkaan jääty kovin paljon.

Avohakkuualueet pyritään metsittämään mahdollisimman pian hakkuiden päättymisestä. Niinpä edellisvuonna ja osin talvella 2013 hakatut alueet uudistettiin. Pienellä alueella kokeiltiin myös tuhkalannoitusta. Lisäksi osallistuttiin metsäkeskuksen toteuttamiin ojitus- ja tiehankkeisiin.

Edellisenä vuotena hyväksytty kehittämissuunnitelma tarjosi mahdollisuuden hankkia yhteismetsään uusia palstoja ja toisaalta tutkia mahdollisuuksia luopua aivan pienistä palstoista. Vuoden aikana hoitokunta tekikin lukuisia tarjouksia uusista palstoista ja onnistuikin hankkimaan 69 ha uutta pinta-alaa yhteismetsään. Lisäksi myytiin pois yksi pieni palsta. Ostetut palstat olivat hyväpuustoisia tulevaisuuden metsiä. Osa myös rajoittuu nykyisiin palstoihin.

Uusien metsäpalstojen hankinta rahoitettiin suurelta osin osakkailta kerätyllä ja rahalla. Loppuosa kauppahinnasta rahoitettiin yhteismetsän yhteisistä varoista. Tällä tavalla ostetut palstat tullaan liittämään virallisesti yhteismetsän päätilaan. Liittämisen yhteydessä osakkaiden haamutiloille lasketaan uudet osuusluvut. Omat sijoitukset nostavat ko. osakkaan tilan osuuslukua ja yhteismetsän oma sijoitus nostaa kaikkien osakastilojen osuuslukuja omistuksen suhteessa. Yksi kauppa toteutettiin kokonaan yhteismetsän yhteisin varoin. Se jää yhteismetsän omistukseen, mutta sitä ei liitetä päätilaan.

Hoitokunta vastasi toimiin liittyvistä päätöksistä ja valmisteluista. Huomattavaa tukea hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa ostettiin metsänhoitoyhdistykseltä.

Vuoden aikana tehtiin paljon selvitystyötä ja käytiin paljon keskusteluja mm. verottajan kanssa metsävähennyksiin liittyvissä asioissa.

2. Osakaskunta

Vuoden 2013 alussa yhteismetsällä oli 74 omistajatahoa. Näiden yhteinen osuusluku oli

100,00000. Vuoden aikana on omistajatahoissa tapahtunut jonkin verran muutoksia. Vuoden

lopussa omistaja tahoja oli 81. Osuuslukujen yhteismäärä on vuoden lopussa edelleen 100,0000

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Suomen yrittäjäopistolla 27.4.2013.

Kokouksessa oli edustettuna 23 omistajatahoa joiden yhteinen osuusmäärä oli 60,59977

Kokouksessa hyväksyttiin myös yhteismetsälle uusi ohjesääntö. Ohjesäännössä oleellisin muutos oli siirtyminen yhden vuosikokouksen käytännöstä kahden vuosittaisen kokouksen käytäntöön. Yhteismetsälain muutos aiheutti myös muutostarpeita tilintarkastusmenettelyyn ja tilintarkastuksesta tiedottamiseen.

Lisäksi kevätkokouksessa tehtiin selvitys alkuvuoden toimista, kuultiin osakkaiden toiveita tulevan toiminnan osalta ja esiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013.

Osakaskunnan toinen varsinainen kokous pidettiin Suomen yrittäjäopistolla 16.11.2013. Kokouksessa oli edustettuna 18 omistajatahoa joiden yhteinen osuusmäärä oli 21,831525

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2014, hyväksyttiin muutos vuoden 2013 budjettiin, suoritettiin henkilövalinnat ja päätettiin määräalan myymisestä yhteismetsästä. Lisäksi hoitokunta tiedotti ajankohtaisista asioita ja käytiin vilkasta keskustelua toiminnan suuntaviivoista.

3. Hoitokunta

Hoitokunnan jäsenet vuonna 2013

Varsinainen jäsen               Varajäsen

Alpo Puro-aho pj.                Tuomas Rantavuori

Jaakko Perälä vpj               Pekka Paavola

Arto Valkama siht.              Maria Valkama

Pauli Tyyvi                          Jussi Pollari

Tapani Palo                        Juha Hella

Hoitokunnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuodelle 2013. Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Alpo Puro-aho ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Perälä. Erovuoroinen jäsen Tapani Palo valittiin uudelleen samoin kuin hänen varajäsen Juha Hella. Varajäsenistöä täydennettiin valitsemalla Alpo Puro-ahon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuomas Rantavuori.

Hoitokunta on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa. Jokaisessa kokouksessa hoitokunta oli täysimääräinen, varsinaisen ollessa poissa häntä täydensi henkilökohtainen varajäsen.  Tärkeimpinä päätösasioina ovat olleet yhteismetsän hallinnoinnin järjestäminen, puukauppa-asiat, metsänhoitotyöt ja kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Lisäksi kokouksissa on päätetty useista pienemmistä asioista. Puhelin ja sähköposti viestintä on ollut viikottaista.

Neljä hoitokunnan jäsentä osallistui huhtikuussa Levillä järjestetyille valtakunnallisille yhteismetsäpäiville. Päivillä saatiin rautaisannos tietoa yhteismetsän hallintoon liittyvistä asioista.

4. Toiminnan kehittäminen

Kauhavan yhteismetsän kehittämissuunnitelman mukaisesti hoitokunta on pyrkinyt hoitamaan metsäomaisuutta ekologisesti kestävästi ja pyrkinyt nostamaan metsien tuottoa.

Vuoden aikana hoitokunta teki useita tarjouksia myynnissä olevista metsäpalstoista. Kolmessa tapauksessa kauppa myös syntyi. Pieni, noin 3,6 ha:n palsta nykyisen palstan vierestä, ostettiin kokonaan yhteismetsän varoin. Kahdessa muussa tapauksessa osakkaille tarjottiin mahdollisuus sijoittaa omaa rahaa ja nostaa samalla omien osuuksien määrää. Näillä kaupoilla ostettiin metsää yhteensä 65,4 ha. Tilat ostettiin perustetun kiinteistöyhtymän nimiin ja ne liitetään vuoden 2014 aikana yhteismetsään kunhan lainhuudot ja muut tarvittavat asiakirjat saadaan hoidettua kuntoon. Liittämistoimituksessa liitettävien palstojen arvoa verrataan yhteismetsän nykyiseen arvoon ja kunkin kauppahintaan sijoittaneen osakkaan osuuslukua nostetaan sijoitetun rahamäärän suhteessa ja yhteismetsän yhteisistä varoista sijoitettu rahamäärä nostaa kaikkien osakkaiden osuusmäärää omistuksen suhteessa.

Kaiken kaikkiaan 19 osakasta käytti mahdollisuutta sijoittaa omia varojaan yhteismetsään uusien palstojen oston yhteydessä.

Hoitokunnan jäsenet ovat hyvin aktiivisesti olleet arviomassa ostettavia palstoja, yhtään tarjousta ei ole tehty tutustumatta kohteeseen.

Vuoden aikana myytiin myös yksi palsta, jonka pinta-ala oli 1,0 ha.

5. Hakkuut

Metsäsuunnitelman mukaan yhteismetsän vuotuinen hakkuusuunnite on noin 5300 m3. Hakkuusuunnitteeseen ei sisälly energiapuu. Vuodelta 2012 siirtyi vuodelle 2013 useita suunniteltuja hakkuita johtuen mm. keliolosuhteista.

Vuoden aikana puukauppatarjouksia pyydettiin kaksi kertaa. Molemmissa tarjouksissa parhaaksi tarjoukseksi arvioitiin UPM:n tarjous. Kauppasopimuksilla myytiin puuta arviolta 5000 m3. Lisäksi tehtiin metsänhoitoyhdistyksen kanssa hankintapalvelusopimuksia joihin liittyi energia- ja ensiharvennuspuun markkinointi. Näillä sopimuksilla myytiin puuta arviolta 400 m3.

Vuoden aikana hakkuut etenivät hyvin. Vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen kauppasopimusten perusteella myytiin tukki ja kuitupuuta 5 875 m3, runkopuuta energiapuuksi 1 088 m3 sekä hakkuutähteitä ja kantopuuta 671 m3 eli yhteensä 7 634 m3.

Avohakkuita toteutettiin 20,8 ha:n alueella ja harvennushakkuita 39,9 ha:n alueella. Lisäksi tehtiin jonkin verran oja- ja tielinjahakkuita. Nuoren metsän hoitokohteilta kerääntyi myös jonkin verran energia- ja ainespuuta.

6. Hakkuutase

Puustopääoma vuoden 2013 alussa                             133 727 m3

Vuoden aikana hankitun palstan puusto                            190 m3

Vuoden aikana myydyn palstan puusto                              160 m3

Kasvu vuonna 2013                                                                 5 952 m3

Hakkuut vuonna 2013                                                             6 390 m3

Puustopääoma vuoden 2013 lopussa                            133 319 m3

Hakkuutaseessa olevat luvut eivät ole suoraan verrannollisia edellisessä kohdassa mainittuihin puukertymiin. Hakkuutaseeseen ei oteta mukaan energiapuuta. Sen kertymästä on arvioitu ainespuun osuus, joka on otettu mukaan taseeseen.

Vuoden aikana kiinteistöyhtymän nimiin hankitut palstat eivät näy hakkuutaseessa koska niitä ei ole vielä virallisesti liitetty yhteismetsään.

7. Hoitotyöt

Vuoden 2013 tärkeimpinä hoitokohteina olivat kiireiset taimikonhoito- ja nuorenmetsän kunnostuskohteet. Myös edellisen vuoden avohakkuualat, ja osa talven 2013 avohakkuualoista, uudistettiin. Lisäksi yhteismetsä osallistuu metsäkeskuksen hallinnoimiin yhteisiin ojitus- ja metsätiehankkeisiin. Hoitokuluja aiheuttavat myös olemassa olevien metsäteiden vuotuiset kunnossapitokulut. Myös ensimmäinen metsänlannoituskohde lannoitettiin.

Tärkeimmät metsätienrakennuskohteet olivat Jäniskiven ja Ekokankaan metsäteiden rakentaminen.

Vuotuinen taimikonhoito ja nuorenmetsän kunnostus tavoite on 55 ha. Vuoden 2013 aikana nuoren metsän hoitoa tehtiin 34,3 ha:n, taimikonhoitoa 14,4 ha:n ja taimikonperkausta 0,9 ha:n alueella eli näiden töiden kokonaisala oli 49,6 ha. Tavoitteen saavuttamista vaikeutti työvoimapula. Vanhemmat metsurit jäävät pois työelämästä ja nuoria on vaikea houkutella alalle.

Ennakkoraivausta tehtiin ensiharvennus- ja nuorenmetsän hoitokohteilla yhteensä 25,5 ha:n alueella.

Tuhkalannoitusta tehtiin 15,5 ha:n alueella.

Edellisvuoden avohakkuualat uudistettiin. Uudistusala oli yhteensä 16,7 ha.

8. Luonnonhoito

Yhteismetsän alueella on 14 kpl metsovaroilla 10 vuodeksi rauhoitettua luontokohdetta joiden kokonaispinta-ala on noin 9 ha. Uusia kohteita ei perustettu vuoden 2013 aikana.

Ylikylän metsästysseuralle on annettu lupa pitää riistapeltoa Renkolan palstalla. Riistapellon pinta-ala on noin 1 ha.

9. Muut taloudellinen toiminta

Yhteismetsällä on voimassa oleva turpeen nostoon liittyvä vuokrasopimus Vapo Oy:n kanssa. Sopimus koskee noin 9 ha:n aluetta. Yhteismetsä saa turpeen nostomäärään perustuvaa vuotuista korvausta. Lisäksi Yhteismetsällä on voimassa oleva vuokrasopimus maanvuokrauksesta. Vuokra-alueella sijaitsee naapurin omistama rakennus. Sopimuksen perusteella naapuri maksaa Yhteismetsälle vuokraa maapohjasta.

10. Tiedotus

Hoitokunta lähetti toimintatiedotteen osakkaille osakaskunnan kokouskutsujen lähettämisen yhteydessä. Tiedotteessa kerrottiin yhteismetsän toiminnasta. Osakaskunnan pöytäkirja on jaettu jokaiselle osakastaholle. Uusien palstojen oston yhteydessä osakkaille on tiedotettu mahdollisuudesta osallistua omilla sijoituksillaan kauppojen rahoitukseen ja samalla omistusosuuksiensa kasvattamiseen.

Hoitokunnan jäsenistä Arto Valkama osallistui Ylihärmässä ja Kauhavalla järjestettyihin, perikunnille suunnattuun tiedotustilaisuuksiin.

Hoitokunnan pj. on ollut luennoimassa Kauhavan yhteismetsän toiminnan käynnistämisestä yhteismetsäpäivillä marraskuussa Seinäjoella sekä Virroilla ja Ruovedellä uusien vastaavien yhteismetsien markkinointitilaisuuksissa. Uusille perustettaville yhteismetsille on muutenkin annettu tietoa toiminnan käynnistämisessä ja oltu tukemassa jokaista apua pyytänyttä.

Kauhavan yhteismetsän nettisivupohjat tehtiin vuoden loppupuoliskolla. Sivut otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa.

11. Yhteenveto

Kauhavan yhteismetsän toinen toiminta vuosi on työntäyteinen. Hakkuut ja hoitotyöt etenivät kokonaisuudessaan hyvin. Yhteismetsän laajentuminen käynnistyi kolmen kiinteistökaupan kautta. Vastaavasti myös yksi pieni erillinen palsta myytiin pois.

Yhteismetsän osakkailta saatu palaute on ollut myönteistä. Osakaskunnan kokouksissa on ollut hyvä osanotto ja kokouksissa on käyty rakentavaa keskustelua. Hoitokunnalla on ollut paljon työtä. Eri asioiden hoitamiseen on pitänyt hankkia uusia toimintamalleja, myös viranomaiset ovat joutuneet tekemään uusi ohjeita ja linjauksia.

Kokonaisuudessaan Kauhavan yhteismetsä on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimintakykynsä.