Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Toimintakertomus 2012

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ

Toimintakertomus vuodelta 2012

1. Yleistä

Kauhavan Yhteismetsän toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa. Yhteismetsälle valmistui
sen perustamisvaiheessa hyvä ja ajantasainen metsäsuunnitelma joka luovutettiin metsäkeskuksen
toimesta yhteismetsän käyttöön tammikuun lopussa. Sen pohjalta on ollut hyvä
käynnistää toiminta. Toimien suunnittelussa on saatu hyvää tukea metsänhoitoyhdistykseltä.
Yhteismetsän perustamisvaiheessa sen kokonaispinta-ala oli 1442,3 ha. Se koostui
101:stä palstasta. Kokonaispuusto oli 130 452 m3 eli keskimäärin 89 m3/ha. Puuston kasvuksi
arvioitiin noin 6 000 m3 / v ja vuotuinen hakkuusuunnite on noin 5 300 m3. Yhteismetsän
käypä arvo oli perustamisvaiheessa 3 274 730 €.

Yhteismetsän perustavassa kokouksessa valitulle viisihenkiselle hoitokunnalle ensimmäinen
toimintavuosi on ollut kiireinen. Päällimmäisinä töinä ovat olleet Yhteismetsän hallinnointiin
liittyvien päätösten ja tarvittavat sopimusten tekeminen, hakkuu- ja hoitotöiden
käynnistäminen ja yhteismetsän etujen valvominen eri tilanteissa.
Hoitokunta valmisteli myös Kauhavan yhteismetsälle Kehittämis- ja laajentumissuunnitelman
joka hyväksyttiin ylimääräisessä osakaskunnankokouksessa syyskuussa. Suunnitelman
mukaisesti yhteismetsään voidaan liittää ja siihen ostaa lisää palstoja.

Hoitokunta on käynnistänyt metsien hakkuut kolmen puukaupan kautta. Huonoista korjuu

olosuhteista johtuen osa hakkuiden toteutuksesta siirtyi vuosille 2013 ja 2014.

 

 

Yhteismetsän palstoilla on jonkun verran kiireellisiä hoitorästejä. Hoitokunta on päättänyt
hoitaa näitä rästejä etupainotteisesti ja saattaa samalla metsät parhaalla mahdollisella tavalla
tuottavaan kuntoon.

2. Osakaskunta

Perustamisvaiheessa yhteismetsällä oli 85 omistajatahoa, Näiden yhteinen osuusluku oli
100,00000. Vuoden aikana on omistajatahoissa tapahtunut jonkin verran muutoksia. Vuoden
lopussa omistaja tahoja oli 81. Osuuslukujen yhteismäärä ei ole muuttunut.

Kauhavan yhteismetsän perustava kokous pidettiin 14.12.2011 Kauhavan kaupungintalossa.
Kokouksessa oli edustettuna 25 omistajatahoa joiden yhteen laskettu osuusluku oli
59,72713. Kokouksessa tehtiin Kauhavan yhteismetsän perustamiseen liittyvät päätökset.
Osakaskunnan ylimääräinen kokous pidettiin 22.9.2012 Alahärmän koulukeskuksessa.
Kokouksessa oli edustettuna 16 omistaja tahoa joiden yhteinen osuusmäärä oli 47,89731

Kokouksessa hyväksyttiin Kauhavan yhteismetsälle Kehittämis- ja laajentumissuunnitelma.
Lisäksi tehtiin selvitys alkuvuoden toimista, kuultiin osakkaiden toiveita tulevan toiminnan
osalta ja esiteltiin alustava toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013.

Ennen kokousta osakkailla oli mahdollisuus tutustua käynnissä olevaan hakkuutyömaahan
Ekokankaalla.

3. Hoitokunta

Yhteismetsän perustavassa kokouksessa hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Alpo Puro-
aho ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Perälä. Muilta osin hoitokunta järjestäytyi ensimmäisessä
kokouksessaan. Hoitokunnan sihteeriksi valittiin Arto Valkama, tiedottajaksi
Jaakko Perälä ja osakasrekisterin ylläpitäjäksi Pauli Tyyvi.

Hoitokunnan kokoonpano vuonna 2012

Varsinaiset jäsenet

henkilökohtaiset varajäsenet

Alpo Puro-aho pj.
Jaakko Perälä vpj
Arto Valkama siht.
Pauli Tyyvi
Tapani Palo


Pekka Paavola
Maria Valkama
Jussi Pollari
Juha Hella

Hoitokunta on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa. Jokaisessa kokouksessa olivat
kaikki hoitokunnan jäsenet paikalla. Tärkeimpinä päätösasioina ovat olleet yhteismetsän
hallinnoinnin järjestäminen, puukauppa-asiat, metsänhoitotyöt ja kehittämissuunnitelman
laatiminen. Lisäksi kokouksissa on päätetty useista pienemmistä asioista.

4. Kehittämissuunnitelma

Hoitokunta laati Kauhavan yhteismetsälle kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelma
hyväksyttiin osakaskunnan ylimääräisessä kokouksessa 22.9.2012. Muutamien metsänomistajien

kanssa on käyty keskusteluja yhteismetsään liittymisestä, mutta liittäminen ei toteutunut vielä vuoden 2012 päätteeksi.

Sen sijaan hoitokunta on aktiivisesti tehnyt tarjouksia myynnissä olevista metsäpalstoista.
Suurien palstojen osalta tarjoukset eivät ole johtaneet kauppoihin. Ainoastaan yksi palsta saatiin ostettua.

Sen pinta-ala on 1,4 ha:n  Palsta täydentää nykyistä omistusta joten sen
perusteella kauppa voidaan katsoa toteuttavan hyväksyttyä suunnitelmaa. Hankittu palsta
jää yhteismetsän omistukseen erillisenä palstana.

5. Hakkuut

Metsäsuunnitelman mukaan yhteismetsän vuotuinen hakkuusuunnite on noin 5300 m3.
Hakkuusuunnitteeseen ei sisälly energiapuu. Ensimmäisen vuoden leimikkokohteiksi valikoitui
selvästi yli-ikäinen avohakkuukohde ja kesäleimikoiksi sopivat kiireiset harvennuskohteet.

Hoitokunta pyysi vuoden aikana kahdesti puukauppatarjouksia. Molemmilla kerroilla tarjoukset
johtivat myös puukauppaan. Ostajien kiinnostus selvästi normaalia suurempiin
myyntieriin on ollut kiitettävää. Ensimmäisellä kerralla tarjouksia saatiin viisi ja toisella kerralla
neljä. Varsinkin toisella kerralla kilpailu oli tiukkaa. Molemmilla kerroilla kilpailun voitti
EPM Metsä. Lisäksi puuta myytiin erilliskaupoilla oja- ja tielinjoilta. Ensiharvennus- ja
energiapuuta myytiin metsänhoitoyhdistyksen hankintapalvelun kautta.

Puukaupoilla on myyty puuta ainespuuta yhteensä arviolta 5672 m3 ja energiapuuta arviolta
675 m3.

Hakkuiden toteutusolosuhteet olivat vuoden 2012 aikana haasteelliset. Kesä oli sateinen,
josta johtuen osa kesäleimikoista jäi hakkaamatta. Lisäksi sahatavaran maailmanmarkkinatilanne
muuttui keväällä josta johtuen kuusivaltaiset leimikot jätettiin hakkaamatta. Näistä
seikoista johtuen suunnitellut hakkuut alitoteutuivat ja siirtyivät osin vuosina 2013 ja
2014 toteutettaviksi. Normaalien kauppaehtojen mukaan puuta ostavilla metsäyhtiöillä on
kaksi vuotta aikaa hakata ostetut leimikot.

6. Hakkuutase

Puustopääoma perustamishetkellä               130 452 m3
Vuoden aikana hankitun palstan puusto              102 m3
Kasvu vuonna 2012                                        5 937 m3
Hakkuut vuonna 2012                                     2 764 m3
Puustopääoma vuoden 2012 lopussa          133 727 m3

7. Hoitotyöt

Tehokkaalla hoidolla metsät tuottavat parhaiten. Hoitokunta käynnisti hoitotyöt kesänaikana.
Tärkeimpinä kohteina olivat uudistusrästit sekä kiireiset taimikonhoito- ja nuorenmetsän
kunnostuskohteet. Lisäksi hoitokunta on päättänyt osallistua metsäkeskuksen hallinnoimiin
yhteisiin ojitus- ja metsätiehankkeisiin. Hoitokuluja aiheuttavat myös olemassa olevien
metsäteiden vuotuiset kunnossapitokulut.

Yhteismetsän perustamisvaiheessa palstoilla oli uudistamisrästejä noin 11 ha. Alueet
muokattiin ja tarvittavat uudistustyöt tehtiin keväällä 2012.

Vuotuinen taimikonhoito ja nuorenmetsän kunnostus tavoite on 55 ha. Hoitokunta on päättänyt
hoitaa taimikonhoitorästejä vähän etupainotteisesti. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa
on tehty sopimus 64,5 hehtaarin taimikonhoito- ja nuorenmetsänkunnostustöistä. Kohteiksi
valikoitui kaikkein kiireellisimmät kohteet sekä mahdollisimman paljon sellaisia kohteita
joihin on saatavissa Kemeratukea.

8. Luonnonhoito

Kesällä 2012 koko yhteismetsän alueelle tehtiin luontokohteiden kartoitus. Kartoituksessa
löytyi 13 arvokasta luontokohdetta. Näistä kohteista tehtiin rauhoitussopimus 10 vuodeksi.
Kohteiden yhteispinta-ala on noin 8 ha.

Yhteismetsän alueella on 2010 tehty rauhoitussopimus. Kohteen pinta-ala on noin 1 ha.

9. Muut taloudellinen toiminta

Yhteismetsällä on voimassa oleva turpeen nostoon liittyvä vuokrasopimus Vapo Oy:n
kanssa. Sopimus koskee noin 9 ha:n aluetta.

Yhteismetsä saa turpeen nostomäärään perustuvaa
vuotuista korvausta. Lisäksi Yhteismetsällä on voimassa oleva vuokrasopimus
maanvuokrauksesta. Vuokra-alueella sijaitsee naapurin omistama rakennus.

10. Tiedotus

Hoitokunta järjesti 21.2.2012 tiedotustilaisuuden Yhteismetsän ensimmäisellä hakkuukohteella
Mäkisenmäessä. Tilaisuudessa kerrottiin Kauhavan yhteismetsän toiminnan käynnistymisestä.
Tilaisuudessa oli paikalla 2 lehdistön edustajaa, EPM metsän edustajat,
MHY Järvilakian edustajat, hoitokunta ja muutamia kyläläisiä. Tilaisuudesta tehdyt jutut
saivat hyvin palstatilaa päivä- ja paikallislehdissä.

Hoitokunta lähetti toimintatiedotteen osakkaille ylimääräisen osakaskunnan kokouskutsun
lähettämisen yhteydessä. Tiedotteessa kerrottiin alkuvuoden toiminnasta.
Hoitokunnan pj. osallistui kutsuttuna Suomen ympäristökeskuksen, Metlan ja Pellervon
taloustutkimuksen järjestämään tilaisuuteen 5.11 Helsingissä. Aiheena metsien tuottamat
hyödyt. Kutsuttuna olivat Etelä-Suomen, Padasjoen ja Sallan yhteismetsät.

11. Yhteenveto

Kauhavan yhteismetsä on ensimmäinen laatuaan oleva ja uuden lain perusteella perustettu
ns. hajanainen yhteismetsä. Ensimmäinen toimintavuosi on ollut sopivien toimintatapojen
hakemista ja luomista. Monessa tapauksessa toimintamallia ei ollut valmiina vaan se
on jouduttu luomaan. Lisäksi viranomaisillakaan ei ole ollut valmiita vastauksia erilaisiin
kysymyksiin vaan lakien ja asetusten soveltamisohjeet on jouduttu tekemään kokonaan
alusta.

Yhteismetsälle vahvistettu ohjesääntö oli pääosin toimiva. Pieniä muutostarpeita kuitenkin
on. Ne tultaneen käsittelemään seuraavan vuoden aikana osakaskunnan kokouksissa.
Kaikesta huolimatta toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden aikana solmittiin hakkuusuunnitelman

vähän ylittävätkin puukaupat. Olosuhteista johtuen osa hakkuista kuitenkin
siirtyi tulevalle vuodelle. Metsien hoitotyöt käynnistyivät ripeästi. Uudistusrästit hoidettiin
kuntoon. Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostustöissä päästiin vähän tavoitetta suurempaan
määrään.

Ojitustöitä tehtiin yhteishankkeiden yhteydessä. Ekokankaalla ja sen
ympäristössä käynnistyi uusien metsäteiden tekeminen joka tulee helpottamaan myös yhteismetsän
palstojen hoitoa tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan hakkuu- ja erilaiset hoitotyöt
kohdistuivat noin 120 ha alueeseen yhteismetsän alueella.

Yhteismetsälle valmistui vuoden aikana kehittämis- ja laajentumissuunnitelma. Se mahdollistaa
mm. yhteismetsän laajentumisen ja muut tilusjärjestelyt. Pieni palsta saatiin jo hankittuakin,
mutta pääosin laajentuminen siirtyi seuraaville vuosille.

Kauhavan yhteismetsään sijoitetun pääoman tuotoksi vuonna 2012 muodostui noin 3 %.